آدرس: زنجان، بلوار پروفروس یوسف ثبوتی، انتهای آزادگان، پارک علم و فناوری مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، طبقه ۳، واحد ۳۱۲

تلفن : ۰۲۴۳۳۱۵۴۳۱۶ فکس : ۰۲۱۸۹۷۷۰۷۳۶

مدیرعامل : مهندس حسین سلیمانی

تلفن : ۰۹۱۲۷۷۲۹۱۲۸